Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Zima w Mieście(3).png
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2018/19

Szanowni Państwo,

Państwa dzieci, które są lub pragną być od września 2018 r. wychowankami publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielonka będą musiały wziąć udział w procedurach zapisów do wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach tzw. „0”. List ten ma przekazać Państwu precyzyjnie zasady, które obowiązują w powyższych kwestiach. Jeśliby jednak nie wszystkie informacje były dla Państwa czytelne proszę o kontakt. Odpowiemy na wszelkie wątpliwości i uwagi. Ewentualne pytania można składać pisemnie, elektronicznie (np. za pośrednictwem panelu „pytanie do burmistrza” lub wpisu na portalu społecznościowym) lub telefonicznie (22-7616672) w Centrum Usług Wspólnych, które koordynuje procedury przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli.

Proszę o zapoznanie się z poniżej opublikowanymi informacjami.

Grzegorz Dudzik – burmistrz Zielonki

 

UWAGA! FORMULARZ REKRUTACYJNY W ZAŁĄCZNIKU PO PRAWEJ STRONIE ->

Informujemy o wolnych miejscach w procedurze rekrutacji w przedszkolach miejskich w Zielonce:

P3 - 39
P4 - 50
P5 - 62

Informujemy o wolnych miejscach w procedurze rekrutacji w oddziałach "0" w szkołach podstawowych w Zielonce:
SP1 - 10
SP2 - 0
SP3 - 0
SP4 - 8

Pierwsza procedura tzw. PROCEDURA KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego, która będzie trwała od 22 lutego do 2 marca 2018 r. dotyczy:

 1. dzieci aktualnie uczęszczających do publicznych przedszkoli, których Rodzice deklarację kontynuacji składają:

  1. w przypadku dzieci, które nie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obecne w grupach 3 i 4-latków (roczniki 2013 i 2014), w przedszkolu do którego aktualnie uczęszczają dzieci,

  2. w przypadku dzieci, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obecne w grupie 5-latków (rocznik 2012), w obwodowej szkole podstawowej do oddziału przedszkolnego w szkole (do tzw. zerówek – oddziałów „0”) lub do przedszkola do którego aktualnie uczęszczają. Prosimy o złożenie wniosku tylko w jednej wybranej placówce.

 2. Rodzice dzieci 5-letnich (rocznik 2012), które były poza systemem publicznej opieki przedszkolnej w Mieście Zielonka, mają prawo złożyć stosowną deklarację kontynuacji do obwodowej szkoły podstawowej do oddziału przedszkolnego w tej szkole ( tzw. „0”).

Uwaga: Nie uczestniczenie w procedurze kontynuacji, np. chęć zmiany przedszkola lub tzw. ”przegapienie” terminu, spowoduje konieczność brania udziału w procedurze rekrutacji.

Z chwilą rozpoczęcia procedury tj. 22 lutego 2018 r. wniosek KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego do oddziału „0” lub wniosek KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego będzie można pobrać na stronie Urzędu Miasta Zielonka, na stronach szkół i przedszkoli oraz w formie papierowej w szkole lub przedszkolu.

II

Następnie rozpocznie się druga procedura tzw. PROCEDURA REKRUTACJI, która będzie trwała od 05 marca do 16 kwietnia 2018 r. a dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zielonka, które aktualnie nie uczęszczają do publicznych przedszkoli Miasta Zielonka lub nie uczestniczyły w procedurze kontynuacji. W związku z tym zamieszczamy informację o tej procedurze.

Informacje ogólne

Wszystkie dzieci 3,4,5-letnie (roczniki 2015, 2014 i 2013) zamieszkałe na terenie Miasta Zielonka maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci 6-letnie (rocznik 2012) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale „0”. W związku z tym, aby dziecko mogło rozpocząć od 1 września 2018 r. edukację w jednym z publicznych przedszkoli lub oddziale przedszkolnym w szkole tzw. „0” prowadzonych przez Miasto Zielonka, warto zapoznać się z poniższymi informacjami, które przybliżą Państwu zasady postępowania rekrutacyjnego i mogą być pomocne w wypełnieniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce. Zasady opisano poniżej:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata(rocznik 2016), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat(rocznik 2012).

 2. Od dnia 1 września 2018 r. dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2012):

  1. ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w tzw.”0”;

  2. na wniosek rodziców, może także rozpocząć naukę w klasie 1 szkoły podstawowej, jeżeli korzystało w roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – wtedy nie bierze udziału w rekrutacji.

 3. Od dnia 1 września 2018 r. dziecko w wieku 3,4,5 lat (roczniki 2015,2014 i 2013) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 4. O przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole tzw.”0” mogą ubiegać się rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zielonka:

  1. dzieci 3,4 i 5 (roczniki 2015,2014 i 2013) letnie w publicznym przedszkolu,

  2. dzieci 6 (rocznik 2012) letnie w oddziale przedszkolnym w szkole w tzw.”0”.

Co należy zrobić

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które chcą korzystać z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych Miasta Zielonkabędą musielipobrać dokument rekrutacyjny - „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole” oraz zebrać potrzebne załączniki. Wniosek oraz oświadczenia spełniania pewnych kryteriów, z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, będą opublikowane na stronie Internetowej miasta w zakładce Edukacja oraz na stronach szkół i przedszkoli, ewentualnie będą do pobrania w wersji papierowej - w przedszkolu lub szkole.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi dyrektor publicznej placówki Miasta Zielonka.

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole tzw.”0”, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Po przeprowadzeniu procedury kontynuacji każde przedszkole oraz szkoła dysponuje wolnymi miejscami na potrzeby rekrutacji.

 4. We wniosku należy wskazać przedszkola/szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

 5. Wypełniony wniosek należy podpisać i złożyć w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru, tzn. wskazanego na pierwszym miejscu.

 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole tzw.”0” jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

 7. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego we wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składają Państwo w przedszkolu lub szkole tzw. pierwszego wyboru w formie papierowej.

I ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe – wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), które mają jednakową wartość punktową:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.*

 2. Niepełnosprawność kandydata.

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

 5. Dziecko objęte pieczą zastępczą.

 6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

 7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.**

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – dokument dostępny na stronach Internetowych.

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046).

  • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

II ETAP REKRUTACJI

W drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe określone w Uchwale Nr XXXIII/294/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Zielonka. Treść ww. uchwały dostępna jest na stronie:

http://www.bip.zielonka.pl/upload/doc/2496_20170410_101351.pdf

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja będzie prowadzona w następujących etapach, których nieprzekraczalny czas trwania, określono w Zarządzeniu Nr 25/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2018 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 42/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 lutego 2018 r:

 • od 05 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r. - pobieranie i składanie przez rodziców dzieci Wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski będą dostępne na stronach Internetowych placówek i Miasta Zielonka, a w formie papierowej w placówkach;

 • od 19 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie;

 • 03 kwietnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielonka dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki;

 • od 04 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r -.potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 • 16 kwietnia 2018 r - podanie do publicznej wiadomości w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielonka listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki;

 • 16 kwietnia 2018 r - opublikowania wykazu przedszkoli oraz szkół dysponujących wolnymi miejscami po etapie rekrutacji w placówkach i na stronach placówek i Miasta Zielonka.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Postępowanie w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca po procedurze rekrutacji, zgodnie z zasadami powyżej odbędzie się w terminach wg harmonogramu:

 • od 17 kwietnia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r -.pobieranie i składanie przez rodziców wniosków;

 • od 23 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków;

 • 27 kwietnia 2018 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 • od 7 maja 2018 r. – 10 maja 2018 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia;

 • 11 maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: