Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Zima w Mieście(3).png
Rekrutacja do przedszkoli

Szanowni Rodzice,

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta Zielonka wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

Terminy prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, określone w Zarządzeniu nr 18/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2019 r., zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

1. Informacje ogólne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2013) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny, zamieszkałe na terenie Miasta Zielonka.
 • Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2017 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie (patrz niżej).
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. Organizację oddziałów przedszkolnych ustala dyrektor przedszkola/szkoły.

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego będzie trwać od 14 lutego do 22 lutego 2019 r. i dotyczy ona dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w bieżącym roku szkolnym.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu, do której uczęszcza dziecko. Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola.

3. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/ szkoły (co najwyżej 3) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole lub ze strony internetowej miasta, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  -  żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

  - zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  - w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Zielonka nr XXXIII/294/17 z dnia 30 marca 2017 r., tzw. kryteria lokalne.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  - wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

4. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność.

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.


Z uwagi na możliwość składania wniosków do 3 placówek - wnioski wraz z dokumentami należy złożyć do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Możliwe jest złożenie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego miasta. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania Kryteriów

1.

Kandydat mieszka w obwodzie przedszkola pierwszego wyboru

10

Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem

 

2.

 

Opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w miejscowości innej niż Zielonka

a)    żaden z opiekunów

 

 20

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Zielonka (lub innej gminie) przez opiekunów prawnych kandydata lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.

 

 

 b)      jeden z opiekunów

5

 

3.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej opieką OPS Zielonka

10

Oryginał zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce o objęciu rodziny pomocą OPS

4.

W roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie w przedszkolu

3

 Oświadczenie opiekuna prawnego kandydata

5.

Dziecko obojga opiekunów prawnych (lub opiekuna samotnie wychowującego) pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym

5

dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

6.

Kandydat ubiega się o miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata

11

 

Oświadczenie rodzica kandydata

TERMINY REKRUTACJI

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 do 15 marca 2019 r. do godz. 16.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

od 18 do 29 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 2 do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Postępowanie w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca po procedurze rekrutacji, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej odbędzie się w terminach wg harmonogramu:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

od 20 do 22 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej za pośrednictwem dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeśliby jednak nie wszystkie informacje były dla Państwa czytelne to prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie wątpliwości i uwagi. Ewentualne pytania można składać pisemnie, elektronicznie bądź lub telefonicznie (22-7616672) w Centrum Usług Wspólnych, które koordynuje procedury przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli.

Formularz deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępny jest w załączeniu, natomiast wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole zostanie opublikowany 1 marca 2019 r. na stronie internetowej Miasta Zielonka.


Informacja z dnia 1 marca 2019 r.

Centrum Usług Wspólnych informuje, iż szkoły i przedszkola dysponują wolnymi miejscami na potrzeby rekrutacji, w następującej ilości:

 • Miejskie Przedszkole nr 3 - 37
 • Miejskie Przedszkole nr 4 - 65,
 • Miejskie Przedszkole nr 5 - 42

 • Szkoła Podstawowa nr 1 - dwa oddziały,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - trzy oddziały,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 - dwa oddziały,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - trzy oddziały,

razem 10 oddziałów dla ok 250 dzieci.

Anna Hrynkiewicz

Centrum Usług Wspólnych w Zielonce

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: