Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rekrutacja-do-przedszkoli-1.gif
Rekrutacja do placówek przedszkolnych 2020-2021

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informuję, że dzieci, które aktualnie uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2020 r. do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Zielonka, będą musiały wziąć udział w procesie rekrutacji do wybranych placówek. Poniżej prezentujemy procedury, które należy przejść, by Państwa dzieci mogły uczęszczać do placówek przedszkolnych.Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa pytania w przedmiotowej kwestii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i niejasności, zwracamy się z prośbą o kontakt drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: . Jesteśmy również dostępni dla Państwa pod numerem tel. 501 265 364.

Jednocześnie informuję, że Centrum Usług Wspólnych jest jednostką koordynującą proces rekrutacyjny dzieci do miejskich przedszkoli.

Anna Hrynkiewicz
Centrum Usług Wspólnych

I.  Procedura kontynuacji

Procedura pierwsza tzw. PROCEDURA KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego będzie trwać od 24 lutego do 6 marca 2020 r.Dotyczy ona dzieci - rocznik 2015 i młodsze - aktualnie uczęszczających do publicznych przedszkoli, których Rodzice deklarację kontynuacji składają w przedszkolu, do którego dzieci obecnie uczęszczają.

Uwaga! Brak udziału w procedurze kontynuacji, np. chęć zmiany przedszkola lub tzw. ”przegapienie” terminu, spowoduje konieczność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Z chwilą rozpoczęcia procedury, tj. 24 lutego 2020 r., stosowne deklaracje będzie można pobrać na stronach Urzędu Miasta Zielonka lub przedszkoli oraz w formie papierowej w przedszkolu.

II. Procedura rekrutacji

Procedura druga tzw. PROCEDURA REKRUTACJI, będzie trwać od 16 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 27 marca 2020 r. do godz. 16.00. Dotyczy ona dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zielonka, które aktualnie nie uczęszczają do publicznych przedszkoli lub nie uczestniczyły w procedurze kontynuacji.Obejmuje ona dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym (6-latki) w szkołach podstawowych. Kandydaci do zerówek przechodzą proces rekrutacji. Poniżej zamieszczamy informację o zasadach i harmonogramie tej procedury.

Informacje ogólne

Wszystkie dzieci 3, 4, 5-letnie, zamieszkałe na terenie Miasta Zielonka, mają prawo do wychowania przedszkolnego w miejskich placówkach.Dzieci 6-letnie mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. zerówkach. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z informacjami, które przybliżą Państwu zasady postępowania rekrutacyjnego i mogą być pomocne w wypełnieniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.

Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2018 r. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero, gdy dziecko ma ukończone 2,5 roku życia – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami.

Zasady:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. O przyjęcie do publicznego przedszkola mogą ubiegać się opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zielonka.

Czy w rekrutacji obowiązuje rejonizacja?

Opiekun prawny dziecka może wskazać dowolne przedszkole publiczne na terenie Miasta Zielonka jako przedszkole pierwszego wyboru, jednak zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/294/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sparawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Zielonka, jednym z punktowanych kryteriów jest rejon, w którym zameldowane jest dziecko. Punkty te będą mieć szczególne znaczenie, kiedy na jedno miejsce w danym przedszkolu, przypadać będzie większa liczba kandydatów. Szczegółowy wykaz rejonów znajduje się w Uchwale Nr V/53/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r., załączonej do artykułu.

Co należy zrobić?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci będą musieli pobrać dokument rekrutacyjny - „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole” oraz przygotować potrzebne załączniki. Formularz wniosku oraz wzory oświadczeń zostaną udostępnione  w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronie internetowej miasta, w zakładce Edukacja oraz na stronach szkół i przedszkoli. Będą również do pobrania w wersji papierowej w przedszkolu lub szkole.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi dyrektor publicznej placówki Miasta Zielonka.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Po przeprowadzeniu procedury kontynuacji każde przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na potrzeby rekrutacji.
 4. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 5. Wypełniony wniosek należy podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, tzn. wskazanego na pierwszym miejscu.
 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem punktacji za kryteria ustawowe i samorządowe.
 7. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego we wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Wnioski weryfikuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora jednostki, który jest również organem odwoławczym od jej decyzji.

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składają Państwo w przedszkolu lub szkole tzw. pierwszego wyboru w formie papierowej.

I ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie, które mają jednakową wartość punktową:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.*
 2. Niepełnosprawność kandydata.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5. Dziecko objęte pieczą zastępczą.
 6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.**

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – dokument dostępny na stronach Internetowych.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1172).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1111).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

II ETAP REKRUTACJI

W drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe określone w Uchwale Nr XXXIII/294/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Zielonka i przedstawione poniżej:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania Kryteriów

1.

Kandydat mieszka w obwodzie przedszkola pierwszego wyboru

10

Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem

2.

Opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w miejscowości innej niż Zielonka

 1. żaden z opiekunów

20

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Zielonka (lub innej gminie) przez opiekunów prawnych kandydata lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.

 

 1. jeden z opiekunów

5

 

3.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej opieką OPS Zielonka

10

Oryginał zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce o objęciu rodziny pomocą OPS

4.

W roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie w przedszkolu

3

Oświadczenie opiekuna prawnego kandydata

5.

Dziecko obojga opiekunów prawnych (lub opiekuna samotnie wychowującego)

pracujących/studiujących

w systemie stacjonarnym

5

dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku

samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje

o stacjonarnym systemie studiów

6.

Kandydat ubiega się o miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata

11

Oświadczenie rodzica kandydata

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja będzie prowadzona w następujących etapach, których nieprzekraczalny czas trwania, określono w Zarządzeniu Nr 19/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2020 r.:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Złożenie wniosku  o  przyjęcie  do  przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od godz. 8.00 dn. 16.03

do godz. 16.00 dn.27.03

Weryfikacja przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków    i    kryteriów    branych     pod     uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 Po

od godz. 8.00 dn. 30.03

do godz. 16.00 dn.09.04

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do godz. 15.00 dn. 10.04

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od godz. 8.00 dn. 14.04

do godz. 16.00 dn. 23.04

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do godz. 15.00 dn. 24.04

Jeżeli po procedurze rekrutacji w placówce będą wolne miejsca, to ogłosi ona opisaną poniżej rekrutację uzupełniającą, w terminie od godz. 8.00 11 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00 14 sierpnia 2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Postępowanie w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca po procedurze rekrutacji, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej odbędzie się w terminach wg harmonogramu:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych poduwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od godz. 8.00 dn. 11.08

do godz. 16.00 dn.14.08

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,októrychmowawart.150Po

od godz. 8.00 dn. 17.08

do godz. 16.00 dn. 20.08

Podanie do publicznej wiadomości przezkomisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatówniezakwalifikowanych

do godz. 15.00 dn. 21.08

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od godz. 8.00 dn. 24.08

do godz. 16.00 dn. 27.08

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do godz. 15.00 dn. 28.08

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej za pośrednictwem dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-18.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: