Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rekrutacja-do-przedszkoli-1.gif
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podczas wczorajszej sesji, Rada Miasta Zielonka podjęła pięć uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zielonka.

Pierwsza z nich dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Informujemy, że metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian. Właściciel nieruchomości nadal będzie zobowiązany do uiszczania opłaty, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w podjętej uchwale.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 czerwca 2020 roku zostają wprowadzone następujące stawki:

- 29 złotych miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym prowadzącym zbiórkę selektywną odpadów,

- 116 złotych miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym, w którym nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

Ponadto ustalono częściowe zwolnienie z opłaty, w wysokości 0,50 zł od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady. Skorzystanie z ulgi wiąże się z brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych do PSZOKu oraz w ramach zbiórek sprzed posesji.

Z czego wynika podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miasto ma pokrywać koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Tymczasem koszty systemu gospodarowania odpadami rosną cały czas. Jest to podyktowane przede wszystkim wysokimi opłatami za korzystanie ze środowiska, ponoszonymi przez podmioty gospodarcze, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w instalacjach komunalnych. Ponadto, na terenie województwa mazowieckiego jest niewystarczająca liczba instalacji komunalnych, jak też występuje brak konkurencyjności wśród podmiotów gospodarczych zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz małe zaangażowanie producentów opakowań w ograniczenie rosnących ilości poszczególnych frakcji odpadów.

Wybór wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zielonka odbywa się w trybie postępowania przetargowego.

W styczniu i lutym 2020 roku ogłosiliśmy dwa przetargi. W ramach postępowania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazywanych do PSZOK przy ul. Krzywej 18 w Zielonce oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji powstałych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka” wyłoniono wykonawcę, realizującego powyższą usługę w okresie 1 kwietnia 2020 r.- 31 marca 2021 roku. Wartość umowy to kwota 991 566 zł.

W ramach drugiego przetargu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka” wpłynęło 5 ofert.

Ze względu na fakt, że złożone oferty przewyższyły znacznie kwotę zarezerwowaną w budżecie na realizację zadania, postępowanie przetargowe unieważniono i 18 marca 2020 roku rozpisano nowy przetarg. Wpłynęły 3 oferty, z czego jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona (oferta na kwotę 4 769 958 złotych brutto).

Następna najniższa cena oferty złożonej w postępowaniu przetargowym opiewa na kwotę 4 891 860 złotych brutto. Niestety i ta oferta przekraczała zaplanowane środki na ten cel. Zatem konieczne było zwiększenie środków w budżecie poprzez podjęcie stosownej uchwały, co uczyniła wczoraj Rada Miasta.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa ta też wyraźnie wskazuje, ze środki z opłat, wniesionych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

I tak też została wyliczona stawka opłaty miesięcznej w naszym mieście. Zsumowano kwoty przetargowe, dodano do nich koszty administracyjne (w tym PSZOK) i podzielono przez liczbę osób wykazanych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości.

Wysokość opłaty w Mieście Zielonka na tle okolicznych gmin

Wysokość opłaty śmieciowej w głównej mierze zależna jest od wyniku postępowania przetargowego. Poniższe zestawienie pokazuje, iż w Zielonce sytuacja związana z podwyżką opłaty nie jest najgorsza.

Kobyłka - 32 zł od osoby

Marki – 32 zł od osoby

Radzymin - 32 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej i 8,95 zł/m3 od zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej

Ząbki – 45 zł od gospodarstwa domowego w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 70 zł od gospodarstwa domowego w przypadku gospodarstw wieloosobowych

Legionowo – 28 zł od osoby

Izabelin – 33 zł od osoby

Wołomin – 26,50 zł od osoby (Gminę Wołomin obsługuje gminna Spólka – Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, posiadająca funkcjonujące instalacje do przetwarzania i składowania odpadów komunalnych)

Obowiązek segregowania odpadów

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyeliminowano obowiązek ustalania wyższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponosili właściciele nieruchomości deklarujący nieselektywne zbieranie odpadów.

W zamian za to, wprowadzono obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez każdego mieszkańca.

Jednocześnie zobowiązano radę gminy do określenia stawki tzw. opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązku segregowania odpadów.

Rada Miasta Zielonka podjęła stosowną uchwałę, ustalając opłatę podwyższoną w wysokości czterokrotności stawki podstawowej opłaty, czyli 116 złotych od osoby. W Zielonce, na chwilę obecną jest 254 osoby, które zadeklarowały brak selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy ci będą musieli złożyć nową deklarację po 1 czerwca 2020 roku.

Informujemy, że wszystkie gospodarstwa otrzymają, za pośrednictwem pracowników Urzędu Miasta Zielonka pisemną informację o zmianie stawki za odbiór odpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady, w przypadku gdy stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmuje odpady zebrane selektywnie jako zmieszane. Jego obowiązkiem jest również udokumentowanie takiej sytuacji, poprzez powiadomienie organu i właściciela nieruchomości.

Po otrzymaniu powiadomienia, organ w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, gdy nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki. Przepis ten ma zastosowanie zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej.

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych rodzi odpowiedzialność zbiorową w zabudowie wielorodzinnej. Niezależnie od tego, czy mieszkaniec segreguje odpady, to w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będzie zobowiązany do zapłaty podwyższonej opłaty.

Zniżka za kompostowanie bioodpadów

Nowelizacja ww. ustawy umożliwia samorządom wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości z zabudową jednorodzinną, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych.

Rada Miasta Zielonka ustaliła wysokość zwolnienia w kwocie 0,50 zł od osoby.

Jednak skorzystanie z powyższej ulgi będzie wiązać się z całkowitym brakiem możliwości oddawania bioodpadów, zarówno w ramach zbiórki sprzed posesji, jak i do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zielonce, przy ul. Krzywej 18.

Będą prowadzone kontrole. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, polegających na braku kompostownika lub niekompostowania bioodpadów oraz przy uniemożliwianiu przeprowadzenia oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w złożonej deklaracji ze stanem faktycznym, Burmistrz Miasta Zielonka wyda decyzję o utracie zwolnienia z opłaty. Utrata prawa następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono jedną z ww. nieprawidłowości.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. Ponowne wystąpienie o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druga uchwała dotycząca gospodarki odpadami w Mieście Zielonka wprowadza nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty oraz określa tryb i warunki składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Formularz dostępny jest w załączeniu.
Uwaga, nie ma obowiązku składania nowej deklracji w związku ze zmianą stawki.

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Mieście Zielonka

Kolejna uchwała, dotycząca Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście Zielonka, przede wszystkim wprowadza kilka zapisów dostosowujących regulamin do obowiązujących przepisów prawnych i zasad ogólnokrajowych gospodarki odpadami.

Zmiany dotyczą:

  • zniesiono limity ilości bioodpadów oddawanych do PSZOKU;
  • rozszerzono katalog odpadów, które można oddać do PSZOK o odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  • zmieniono nazewnictwo, zamiast określeń „odpady zielone” i „odpady biodegradowalne” wprowadzono jedno określenie „bioodpady”;
  • z wykazu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie usunięto ubrania i tekstylia, gdyż zgodnie z art. 14 ww. ustawy zmieniającej, obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r., w obecnym stanie prawnym odpady te są wrzucane do odpadów zmieszanych;
  • dostosowano nazewnictwo i rodzaje odpadów, jakie powinny trafiać do poszczególnych worków;
  • zwolniono w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady, w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, zlokalizowanych w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości, w sposób zapobiegający rozproszeniu się kompostowanych odpadów;
  • dopisano Rozdział IX - Dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące;
  • zaktualizowano w Rozdziale V inne wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Czwarta uchwała obejmuje szereg ustaleń o sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Reguluje ona między innymi rodzaje i ilości odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania, wytyczne dla PSZOKu. Określa też tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usługi przez firmy odbierające odpady. Większość zapisów tej uchwały zawiera ww. Regulamin.

Stanowisko Rady Miasta Zielonka

Ostatnia uchwała zawiera stanowisko Rady Miasta Zielonka dotyczące drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne. Radni postulują o:

1) przygotowanie i wdrożenie programu ochronnego dla mieszkańców, zakładającego 50% dofinansowanie z budżetu państwa do opłat za odpady segregowane ponoszonych przez wszystkich mieszkańców, niezależnie od liczby dzieci w tym osób samotnie prowadzących gospodarstwa domowe;

2) wprowadzenie 5-letniego okresu przejściowego na dostosowanie istniejącego w Polsce systemu gospodarki odpadami do postawionych obecnie wymogów;

3) podjęcie działań w celu zmniejszenia wzrostu opłaty środowiskowej;

4) zwiększenie skuteczności powrotu opakowań do producenta lub bezpośrednie obciążenie producentów kosztami związanymi z ich recyklingiem.

Zgodnie z powyższą uchwałą, stanowisko to ma być przekazane do organów władzy państwowej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: