Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze

URZĄD MIASTA ZIELONKA

05-220 Zielonka ul. Lipowa 5

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Architektury Krajobrazu - 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) nieposzlakowana opinia;

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

5) z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) wykształcenie – średnie/wyższe (studia minimum pierwszego stopnia) przy wykształceniu średnim wymagany staż pracy 3 lata);

7) znajomość zagadnień z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu;

8) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość następujacych ustaw:

* ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.);

* ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

* ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 roku poz.55);

* ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku poz. 2010).

2) biegła znajomość obsługi komputera;

3) radzenie sobie z presją czasu oraz z trudnymi sytuacjami, odporność na stres;

efektywne gospodarowanie czasem;

4) umiejętność pracy w zespole;

5) posiadanie wyobraźni przestrzennej oraz bardzo dobra orientacja w terenie;

6) kreatywność, posiadanie sprawności sensomotorycznych (takich jak: rozróżnianie barw, precyzyjność, spostrzegawczość);

7) zaangażowanie w realizowane zadania, dokładność i sumienność;

8) samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

9) kultura osobista, życzliwość w kontaktach z interesantem, umiejętność dochowania tajemnicy służbowej.

3. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:

1) koordynowanie pracami urządzania terenów zieleni, skwerów, placów i innych miejsc publicznych;

2) organizowanie, inicjowanie prac mających na celu poprawienie jakości przestrzeni publicznej;

3) stała kontrola terenów zieleni w przestrzeni publicznej;

4) nadzór nad pielęgnacją i utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni miejskiej;

5) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem estetycznego zagospodarowania przestrzeni publicznej Miasta;

6) egzekwowanie zasad sytuowania obiektów małej architektury w tym: tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;

7) planowanie i przeprowadzanie działań, mających na celu poprawę estetyki w przestrzeni publicznej;

8) planowanie i realizacja urządzania terenów zieleni takich jak: place, skwery, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, ciągi zieleni ulicznej;

9) współpraca z komórkami organizacyjnymi, realizującymi zadania związane z przestrzenia publiczną.

4. Warunki pracy:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

3. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w:

Urząd Miasta Zielonka

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, III piętro

Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka, tj.: poniedziałek: 8:00-17:00 lub 9:00-18:00; wtorek-czwartek: 8:00-16:00; piątek: 8:00-15:00

Ewentualne uciążliwości mogą być związane z: nie występują.

Wymagany kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h/dobę, z użyciem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów.

5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie;

2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie;

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie;

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

6. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych);

7. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z poźn. zm.);

9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach).

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zielonka nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Zielonka 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Architektury Krajobrazu” w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w terminie do dnia 03 sierpnia 2020 r. do godz. 17.00.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.zielonka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Lipowej 5.

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1) Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka ul. Lipowa 5.

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: lub pisemnie na adres administratora;

3) Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

4) Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5) Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6) Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru.

7) Oferty kandydatów wymienionych w protokóle z naboru będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze konkursu. Po upływie w/w terminu, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

8) Uprawnienia:

• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

• prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego.

9) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 11 i następne ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zielonka, dnia 24.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Zielonka

/ - /

Kamil Michał Iwandowski

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: