Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
baner-1000x90-2.11.2020-piece-timeline.gif
Program dotacyjny na zbiorniki na deszczówkę

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 3 sierpnia 2020 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych. Działania realizowane w ramach gminnego programu dotacyjnego mają polegać na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach  zlokalizowanych w Zielonce. Spowoduje to, że wody opadowe nie będą odprowadzane m.in. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających wody poza teren nieruchomości lub na tereny sąsiadujące, ulice, place, itp.

UWAGA!!! Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 r.

Jest to nasz lokalny program skierowany do mieszkańców Miasta Zielonka, którzy na swoich posesjach będą chcieli zamontować zbiorniki na tzw. „deszczówkę”.

Kto może otrzymać dotację?
Dotacja celowa ze środków z budżetu Miasta udzielana będzie:
• mieszkańcom Zielonki - osobom fizycznym; osobom prawnym; przedsiębiorcom; wspólnotom mieszkaniowym;
• jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi osobami prawnymi.

W ramach Programu, mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację celową (dofinansowanie) na wykonanie przydomowych systemów deszczowych (mikroinstalacji wodnych) do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych (m.in. ogrodów deszczowych, instalacji rozsączających i rozprowadzających, zbiorników naziemnych i podziemnych jako elementów instalacji, itp.). Efektem tych działań będzie pozostawienie wód opadowych w ich naturalnej zlewni, co przyczyni się do utrzymania naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych, poprawy lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenia wykorzystywania wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych.

Co należy zrobić, aby uzyskać dotację?

W celu uzyskania dotacji należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami, składając go w Urzędzie Miasta Zielonka (liczy się data wpływu do UM Zielonka):

1. w wersji papierowej – złożyć wniosek osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Zielonka, na adres: ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,

2. lub w wersji elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrytkę Urzędu Miasta Zielonka: /UMZielonka/skrytka (w przypadku Wnioskodawców posiadających minimum profil zaufany).

Wnioski przesyłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane ze względu na brak spełnienia przesłanki formalnej.

Ile może wynieść kwota dofinansowania?

Kwota dotacji celowej wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych (tj. podlegających dofinansowaniu), jednakże nie więcej niż 2 500,00 zł lub 5 000,00 zł – w zależności od Wnioskodawcy:

2 500,00 zł na nieruchomość – w przypadku, gdy wnioskującym jest osoba fizyczna lub przedsiębiorca;

5 000,00 zł na nieruchomość – w przypadku, gdy wnioskującym jest wspólnota mieszkaniowa lub osoba prawna.

Pula środków jest ograniczona. Z tego względu, w sytuacji dużego zainteresowania programem dotacyjnym, o przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlegają koszty zakupu, wykonania, montażu i uruchomienia następujących elementów instalacji:

- zbiornika retencyjnego tj. szczelnego zbiornika podziemnego lub naziemnego do gromadzenia wód opadowych wodę o pojemności nie mniejszej niż 2m3 – pod warunkiem, że stanowić będzie element mikroinstalacji wodnej, tj. będzie połączony przewodami zbierającymi wodę np. z rynien lub wypustów i odprowadzającymi ją do zbiornika; zakup samego zbiornika, który nie będzie wpięty w żadną instalację (zbierającą i/lub rozprowadzającą wodę) nie będzie dotowany;

(UWAGA! W zamian za jeden zbiornik o pojemności co najmniej 2m3 dopuszcza się możliwość zamontowania 2 odrębnych zbiorników, o pojemności co najmniej 1m3 każdy, bezpośrednio połączonych ze sobą elementami instalacji w taki sposób, by ich łączna objętość stanowiła co najmniej 2m3. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania należy wyraźnie je wskazać we wniosku dotacyjnym.)

- oczka wodnego pod warunkiem, że stanowić będzie element przydomowej mikroinstalacji wodnej do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, które będzie trwale połączone przewodami ze zbiornikiem gromadzącym wodę;

- ogrodu deszczowego pod warunkiem, że stanowić będzie element przydomowej mikroinstalacji wodnej do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, który będzie trwale połączony przewodami ze zbiornikiem gromadzącym wodę;

- przewodów odprowadzających i doprowadzających wody opadowe (zebrane np. z rynien, wpustów do zbiornika naziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej) pod warunkiem, że stanowić będą element przydomowej mikroinstalacji wodnej do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, łączącej się ze zbiornikiem gromadzącym wodę;

- instalacji rozsączających i rozprowadzających wody opadowe na obszar nieruchomości pod warunkiem, że stanowić będą element przydomowej mikroinstalacji wodnej do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych łączącej się ze zbiornikiem gromadzącym wodę (których elementem będą np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne).

Dotacja celowa (dofinansowanie) ze środków z budżetu Miasta Zielonka nie może pokrywać wydatków zrealizowanych przez osobę wnioskującą na ten sam cel, ale finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł dofinansowania (zakaz podwójnego finansowania).

Czy możliwe jest pokrycie przez dotację kosztów wykonania instalacji przed podpisaniem umowy?

Udzielona przez Miasto Zielonka dotacja celowa nie może być przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Kiedy można rozpocząć prace związane z zakupem, wykonaniem, montażem i uruchomieniem elementów instalacji wodnej?

Prace można rozpocząć po podpisaniu umowy dotacyjnej. Wszystkie prace w ramach zadania należy zakończyć do dnia 31 października 2020 r.

Czy złożenie wniosku jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania?

Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji celowej. Wniosek po złożeniu musi przejść weryfikację oraz ocenę czy spełnione są warunki określone w programie.

Co dołączyć do rozliczenia wniosku?

Osoby, które otrzymają dofinansowanie zobowiązane są złożyć w terminie w terminie 30 dni, liczonych od dnia zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. wniosek o rozliczenie realizacji zadania i wypłatę dotacji celowej.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą wszystkie poniesione wydatki skierowane do refundacji tj. faktury, rachunki (wraz z potwierdzeniem zapłaty) oraz 5 zdjęć dokumentujących wykonanie instalacji.

Czy osoba otrzymująca dotację z budżetu Miasta Zielonka jest zobowiązana do utrzymania instalacji przez konkretny czas?

Tak, instalację wykonaną przy udziale dotacji z budżetu Miasta Zielonka należy utrzymać przez okres co najmniej 3 lat, liczonych od dnia zakończenia realizacji zadania.

Szczegółowe informacje udzielane są osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielonka lub pod numerem telefonu: 22 761 39 19 (w godzinach pracy urzędu).

Wnioski do w wersji papierowej można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka (w godzinach pracy urzędu) lub pobrać je w wersji edytowalnej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: