Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr XXI/181/20 Rady Miasta Zielonka  z dnia 14 maja 2020 r., Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nw. nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Zielonka.

nazwa obrębu

nr ew. dz.

 

tytuł prawny

 pow.

/m²/

 

położenie

cena wywoławcza

brutto /zł/

wadium

/zł/

 

mpzp

rodzaj użytkowania

5-20-05

54

WA1W/00146490/8

1325

ul. 11 Listopada 45

1.050.000

150.000

4-MN

zabudowana

Zgodnie z miejscowym planem, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XXXVI/337/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka - w rejonie od ul. Leśnej do ul. Wojska Polskiego – obszar VI, nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol – 4-MN).

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 (dwunastej) w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowej 5, pokój nr 3, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.

Rejestracja uczestników przetargu odbędzie się pod ww. adresem w dniu przetargu w godzinach 11:30–11:55 .

Wadium w ww. kwocie należy przekazać wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielonka nr 96 1020 1026 0000 1302 0261 3594 z takim terminie, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, podczas rejestracji jego uczestników. Uczestnikiem przetargu może być osoba, która wpłaci wadium i zostanie zarejestrowana jako jego uczestnik. Wpłacone wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, jego organizator jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ww. zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca poniesie koszty: sporządzenia aktu notarialnego, postępowania wieczystoksięgowego oraz ewentualnego wznowienia lub okazania granic.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, pokój 310, w godzinach: 8:00-17:00 -poniedziałki, 8:00-16:00 - wtorki, środy i czwartki ; telefonicznie pod numerem 22 7613925 lub elektronicznie „ ”.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: