Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
baner-1000x90-2.11.2020-piece-timeline.gif
Konsultacje projektu Miejskiego Programu Profilaktyki

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 13 stycznia 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji

Burmistrz Miasta Zielonka informuje, że w dniach od 13 do 20 stycznia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta na temat projektu uchwały, będącej przedmiotem konsultacji. 
 3. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Zielonka, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ich działalności statutowej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty.
 4. Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 stycznia 2021 r.
  Termin zakończenia konsultacji: 20 stycznia 2021 r.
 5. Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:
  a)     Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta i każdy będzie mógł wyrazić opinię na piśmie lub w formie elektronicznej,
  b)     Dokument zostanie przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta z prośbą o wyrażenie opinii.
 6. Osoby i podmioty biorące udział w konsultacjach mają możliwość wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu), bądź przesłać zeskanowany za pomocą poczty elektronicznej na adres .
 7. Wszystkie uwagi, które zostaną zebrane w procesie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Zielonka.
 8. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół, który w terminie do 27 stycznia 2021 r. zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta Zielonka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka.
 9. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka.
 10. Konsultacje mają charakter opiniodawczy; ich wyniki nie są wiążące dla organów samorządowych Miasta Zielonka.

                                                            

                                                                                                   Burmistrz Miasta Zielonka
                                                                                                               / - /
                                                                                                   Kamil Michał Iwandowski

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: projekt konsultowanej uchwały

Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Formularz konsultacyjny

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
baner-www1.png
koronawirus copy.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
spis.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: